ไม่มีหมวดหมู่

ประวัติและความเป็นมา

Posted on

ประวัติและความเป็นมา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร         เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร              เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน การบริหาร และงานธุรการของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมีกลไกในการบริหารงานอย่างชัดเจน ที่จะนำไปสู่การสร้างธรรมาภิบาลในการวางนโยบายและกำหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานภายในและการบริหารงาน  ในกอง พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานภายในที่ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานสภามหาวิทยาลัย งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย

ไม่มีหมวดหมู่

อำนาจและหน้าที่ของงานในสภามหาวิทยาลัย

Posted on

งานบริหารทั่วไป สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล บริหารจัดการงบประมาณประจำปี และควบคุมการจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ดำเนินการจัดการประชุมของหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมอบหมาย งานสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อดำเนินการนำเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารเกี่ยวข้อง จัดเตรียมการประชุม ทำรายงานการประชุม รักษาเอกสารและโสตทัศนวัสดุ แจ้งมติการประชุมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ประสานงานในการประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้กระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกประเภท ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัยและมหาลัยวิทยาลัยมอบหมาย   งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 […]

ไม่มีหมวดหมู่

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560

Posted on

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560

กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

Posted on

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 29 เมษายน 2558

ไม่มีหมวดหมู่

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558

Posted on

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.00 น. วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558

ไม่มีหมวดหมู่

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558

Posted on

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ไม่มีหมวดหมู่

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558

Posted on

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558

ไม่มีหมวดหมู่

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

Posted on

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่

Posted on

จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.พรนะคร จำนวน 14 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 นั้นเนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งพิเศษ/2556 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร จำนวน 14 ราย ซึ่งทั้ง 14 รายก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภามหาวิทยาลัย Happy new year 2015 วาระดิถีขึ้นปีใหม่

Posted on

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา นายกสภามหาวิทยาลัย มอบของขวัญปีใหม่แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร กรรมการจากคณาจารย์และข้าราชการ