ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคลัง การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการจัดหารายได้ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Posted on

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายเขมทัตต์ พลเดช และนายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน นำทีมผู้บริหาร บุคลากรกองคลัง และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคลัง การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการจัดหารายได้ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการบริหารงานและการหารายได้ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับความรู้และประสบการณ์ สำหรับเป็นแนวทางการพัฒนางาน รวมถึงทบทวนปัญหาและแนวทางในการแก้ไข ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยกฎหมายเพื่อการบริหารการจัดการและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2563

Posted on

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยกฎหมายเพื่อการบริหาร การจัดการและ ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2563 โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลผลการจัดประชุม Focus Group ร่วมกับบุคลากรภายใน ติดตามข้อมูลการเสนอขอจัดตั้งวิทยาลัยกฎหมายเพื่อการบริหาร การจัดการและการให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งกองนิติการ ครั้งที่ 3/2563

Posted on

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.จุมพล สายสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งกองนิติการ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี รศ.ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และ ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ กรรมการที่ปรึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาปรับแก้รายละเอียดพันธกิจหลัก วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานภายในกองนิติการ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์ รวมถึงการพิจารณาสถานที่ตั้งของกองนิติการ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติงานของกองนิติการ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563

Posted on

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัย?เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภามหาวิทยาลัย?เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี? ศูนย์เทเวศร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

Posted on

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนรนาถสุนทริการาม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนา เป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 429,655.83 บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2563

Posted on

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามแผนกลยุทธ์การหารายได้ สรุปรายได้บริหารทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมร่วมกันพิจารณาความคิดเห็นด้านกลยุทธ์ในการลงทุนและหารายได้จาก CEO/CFO ที่เป็นศิษย์เก่า การพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย และการพิจารณาเงินลงทุนนำฝากสถาบันการเงินระยะยาว เพื่อการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Posted on

การประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาระพิเศษ “ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย พบปะสภามหาวิทยาลัยและผู้แทนคณาจารย์” พร้อมร่วมสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บริการทางวิชาการ พร้อมให้โอวาทและมอบนโยบายให้กับมหาวิทยาลัยเน้นผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการ ของประเทศ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9/2563

Posted on

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563

Posted on

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการนำเสนอแผนกลยุทธ์ การหารายได้ของคณะในสังกัด และพิจารณาการรายงานการศึกษาข้อมูลการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล โดยให้หน่วยงานนำเสนอแผนกลยุทธ์?การหารายได้ประกอบด้วยมุมมอง วิสัยทัศน์ทางการเงิน โดยวิเคราะห์ความสามารถการหารายได้ของคณะในปัจจุบัน ภารกิจหลัก ภารกิจรอง ปัญหาอุปสรรคที่ต้องการแก้ไข รวมถึงสถานการณ์ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)