Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนใหม่

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาล …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลื …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องผลการเลือ …

Continue reading

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหา …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่

จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาว …

Continue reading

Continue reading

สภามหาวิทยาลัย Happy new year 2015 วาระดิถีขึ้นปีใหม่

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 255 …

Continue reading

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะ/สถาบัน/สำนัก ของผู้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสรรหา ต่อสภามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัคร …

Continue reading

Continue reading

สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคนใหม่

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ …

Continue reading

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 ประชุม ณ ห …

Continue reading

งานประชุมวันสภาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2557

   ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

Continue reading

Continue reading