กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561