กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561