กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 14.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561