ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9/2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9/2563
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร