ไม่มีหมวดหมู่

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558