ประกาศสภามหาวิทยาลัย

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คลิกที่นี่

ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิกที่นี่

ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คลิกที่นี่

ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่

ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คลิกที่นี่

ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่