Return to ข้อบังคับ

ข้อบังคับมทร.พระนคร พ.ศ.2548

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2548 (21 เม.ย.48)
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 (14 มิ.ย.48)
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2548 (14 มิ.ย. 48)
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2548 (3 ส.ค. 48)
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (30 ธ.ค. 48)