Return to ข้อบังคับ

ข้อบังคับมทร.พระนคร พ.ศ.2550

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (8 มี.ค.50)
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (30 เม.ย.50)
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา (30 เม.ย.50)
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา (30 เม.ย. 50)
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการลาออกจากราชการ (30 เม.ย.50)
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (18 มิ.ย.50)
 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ (18 มิ.ย.50)
 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา (13 ก.ค.50)
 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัย และการดำเนินการทางวินัยสำหรับพนักงานราชการ (13 ก.ค.50)
 15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) (19 ต.ค.50)
 16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน