บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
Asst. Prof. Kasidech Sutthivanich
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
Vice-President for Administrative and University Council Affairs
E-mail : kasidech.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6902

นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางจิตรลัดดา จาดเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายวัชรนนท์ กมลวิเชนทร์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ