ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

 พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รวมจำนวน 1 วาระ ดังนี้
(1) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2549 - 4 กรกฎาคม 2552

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ไชยศ เหมะรัชตะ
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รวมจำนวน 3 วาระ ดังนี้
(1) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2552 - 11 ตุลาคม 2555
(2) ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2556 - 12 มิถุนายน 2559
(3) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2560 - 7 มกราคม 2563
(โดยลาออกก่อนครบวาระในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)