Return to ระเบียบ มทร.พระนคร

ระเบียบมทร.พระนคร พ.ศ.2554

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ (20 ม.ค..54)
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราวสำหรับบุคคลภายนอก (8 เม.ย. 54)
 4. ระเบียบคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้และจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) (29 มิ.ย.54)
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (25 พ.ย.54)

ใส่ความเห็น