Return to ระเบียบ มทร.พระนคร

ระเบียบมทร.พระนคร พ.ศ.2555

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (13 มี.ค..55)
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 3) (13 มี..ค. 55)
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 3) (13 มี.ค.55)
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 2 ) (15 พ.ค. 55)
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2555
 9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2555

ใส่ความเห็น