Return to ระเบียบ มทร.พระนคร

ระเบียบมทร.พระนคร พ.ศ.2557

 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๗ (3 พ.ค..57)
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๗ (5 มิ.ย..57)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ (2 ก.ค. 57)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ (2 ก.ค.57)
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป หรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๗ (2 ก.ค..57)
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๗ (2 ก.ค..57)
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่หัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗ (14 ส.ค..57)
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยทุนการศึกษา การฝึกอบรม และดูงาน (ฉบับที่ 3)พ.ศ. ๒๕๕๗ (13 มี.ค..57)
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)พ.ศ. ๒๕๕๗ (7 ต.ค..57)
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการถอนคืนเงินค่าจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (8 ต.ค..57)
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (8 ต.ค..57)
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 (28 พ.ย..57)

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.