สภามทร.พระนคร

ป้องกัน: นายกสภามหาวิทยาลัย

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ป้องกัน: อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ป้องกัน: กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ป้องกัน: กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ป้องกัน: กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ป้องกัน: กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล เลขานุ …

ใส่ความเห็น