สภามทร.พระนคร

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ชื่อ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรั …

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

  ดร.ชวลิต นิ่มละออ อุปนายกสภามาหวิทยาลัยเทคโนโลยี …

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช …

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจำรัส  ปิติกุลสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร …

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

อาจารย์ตฤณ  ดิษฐลำภู กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม …

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล เลขานุ …

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.