กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

อ ติน

อาจารย์ตฤณ  ดิษฐลำภู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ชื่อ ตฤณ  ดิษฐลำภู
  เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2506
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร –
ตำแหน่งทางวิชาการ –
สถานที่ทำงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
นักธรรมเอก สนามสอบโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
(ปริญญาตรี) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
(ปริญญาโท) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม (ค้างส่งวิทยานิพนธ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ประวัติการทำงาน
ช่างเทคนิคและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท อุตสาหกรรมถังแกส จำกัด
ช่างเทคนิคและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท ลักกี้เฟรม จำกัด
วิศวกรออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ดีไซด์ 90 จำกัด
วิศวกรต่อเรือรบให้กองทัพเรือไทย บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด
วิศวกรต่อเรือลาดตระเวนยามฝั่ง บริษัท มาร์ซัน จำกัด
วิศวกรต่อเรือยอร์ช บริษัท ไทยเพรสทีจมารีน จำกัด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

——————————————————– 

ผศ.บุญธรรม-พรเจริญ

ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ชื่อ บุญธรรม  พรเจริญ
  เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2506
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร –
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2530
(ปริญญาโท) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2543
ประวัติการทำงาน
กรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการสวัสดิการข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการยกร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

——————————————————– 

อาจารย์ประกอบ ชาติภุกต์

อาจารย์ประกอบ  ชาติภุกต์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ชื่อ ประกอบ  ชาติภุกต์
  เกิดวันที่ 7 กันยายน 2520
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร รองผู้อำนวยการสถาบันและพัฒนา ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สถานที่ทำงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประวัติการศึกษา
 (ปริญญาตรี) วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  2543
(ปริญญาโท)  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     2549
(ปริญญาเอก) Ph.D. Mechanical Engineering    National Research Tomsk Polytechnic University 2556
ประวัติการทำงาน
 หัวหน้าวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ตริตาภรณ์

——————————————————– 

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนนกุล

อาจารย์ปิยะธิดา  สีหะวัฒนนกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ชื่อ ปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล
  เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2506
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ –
สถานที่ทำงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) คหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2530
(ปริญญาโท) คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2530
ประวัติการทำงาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เลขาขนุาการ สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช
หัวหน้าสาขาวิชา การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดี (งานศิลปวัฒนธรรม)
หัวหน้างานฝึกอบรม และการศึกษาพิเศษ
วิศวกรต่อเรือยอร์ช บริษัท ไทยเพรสทีจมารีน จำกัด
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

——————————————————– 

อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ชื่อ สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ –
สถานที่ทำงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ.2532)
(ปริญญาโท)
ประวัติการทำงาน
อาจารย์ผู้สอนคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งานคลีนิคเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์
งานบริการวิชาการ
งานวิจัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
จตุพรชัยช้างเผือก

———————————-

 

ผศ.อรุณ ชลังสุทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ ชลังสุทธิ์
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ปริญญาโท) คอ.ม. สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการทำงาน
สถานที่ติดต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ จังหวัด กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 0 2913 24245 ต่อ 129 , โทรสาร 0 2585 9175
Email Address : arun3774@hotmail.com

————————————————————————–

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>