Return to สภามทร.พระนคร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

อ ติน

อาจารย์ตฤณ  ดิษฐลำภู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ชื่อ ตฤณ  ดิษฐลำภู
  เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2506
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร –
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สถานที่ทำงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
นักธรรมเอก สนามสอบโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
(ปริญญาตรี) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
(ปริญญาโท) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม (ค้างส่งวิทยานิพนธ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ประวัติการทำงาน
ช่างเทคนิคและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท อุตสาหกรรมถังแกส จำกัด
ช่างเทคนิคและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท ลักกี้เฟรม จำกัด
วิศวกรออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ดีไซด์ 90 จำกัด
วิศวกรต่อเรือรบให้กองทัพเรือไทย บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด
วิศวกรต่อเรือลาดตระเวนยามฝั่ง บริษัท มาร์ซัน จำกัด
วิศวกรต่อเรือยอร์ช บริษัท ไทยเพรสทีจมารีน จำกัด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

——————————————————– 

ผศ.บุญธรรม-พรเจริญ

ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ชื่อ บุญธรรม  พรเจริญ
  เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2506
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร –
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2530
(ปริญญาโท) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2543
ประวัติการทำงาน
กรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการสวัสดิการข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการยกร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

——————————————————– 

ผศ.ดร.ปราโมทย์ วีรานุกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ชื่อ ปราโมทย์ วีรานุกูล
  เกิดวันที่ 7 กันยายน 2520
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร –
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาเอก) )(คอด.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

——————————————————– 

อาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ชื่อ ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง
  เกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2515
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร –
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาเอก) (วศ.ด.) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)
(ปริญญาโท) (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2543)
(ปริญญาตรี) (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก (2538)
ประวัติการทำงาน
(ปัจจุบัน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(อดีต) ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(อดีต) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

——————————————————– 

อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ชื่อ สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ –
สถานที่ทำงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ.2532)
(ปริญญาโท)
ประวัติการทำงาน
อาจารย์ผู้สอนคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
งานคลีนิคเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์
งานบริการวิชาการ
งานวิจัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
จตุพรชัยช้างเผือก

———————————-

 

ผศ.อรุณ ชลังสุทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ชื่อ อรุณ ชลังสุทธิ์
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ปริญญาโท) คอ.ม. สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการทำงาน
สถานที่ติดต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ จังหวัด กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 0 2913 24245 ต่อ 129 , โทรสาร 0 2585 9175
Email Address : arun3774@hotmail.com

————————————————————————–

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.