กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

1001

นายจำรัส  ปิติกุลสถิตย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ นายจำรัส  ปิติกุลสถิตย์
เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2499
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาโท-เอก) สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ปริญญาตรี) สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ปวช.) อำนวยการบิน ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(ปวช.) ความปลอดภัยทางการบิน ศูนย์ฝึกแอร์บัสอินดัสตรี
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    – กรรมการอำนวยการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    – กรรมการกลั่นกรองร่างหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
    – กรรมการจัดหาผลประโยชน์ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
    – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
    – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
    – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
    – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโปรแกรมวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
    – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
    – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
    – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
    – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
    – อุปนายก สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    – ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
    – ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคุุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด พ.ศ.2521-2525
เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2525-2535
ผู้จัดการเขต บริษัท ซีทีไอ ไชน่า แอร์ไลน์ จำกัด พ.ศ.2535 – 2540
นายสถานี สายการบินมาร์ตินแอร์ เนเธอแลนด์ ประจำประเทศไทย พ.ศ.2535 – 2541
ประธานกรรมการฝ่ายแลกเปลี่ยนเยาวชน สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310B ประเทศไทย
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พ.ศ.2528-2532
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2528-2534
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2546-2548
รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2552
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปี พ.ศ. 2552-2555
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัทในเครือ ภูเก็ตเซาน์เทอร์น กรุ๊ป
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

——————————————————————————-

นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2494
ประวัติการศึกษา
B.Sc. สาขาบริหารจัดการธุรกิจ 2516 University of California State at Long Beach, U.S.A.
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษ และรัฐวิสาหกิจ
ที่ปรึกษา สำนักงบประมาณ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2550
เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธันวาคม 2541

——————————————————————————-

ดร.ชวลิต นิ่มละออ
อุปนายกสภามาหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคนปัจจุบัน
ชื่อ ดร.ชวลิต นิ่มละออ
เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม 2496
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
สถานที่ทำงาน บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด
วุฒิการศึกษา
(ปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2519)
(ปริญญาโท) พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2534)
(อื่น ๆ) Excutive Leadership Program From Nida-Wharton University
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด
ประธานกรรมการบริษัทโกบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด์ โปรโมชั่นเนทเวอร์ค จำกัด
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (พ.ศ. 2532 – 2536)
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2545 – 2549)
ที่อยู่สถานที่ติดต่อ
บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด เลขที่ 5 กรุงเทพกรีฑา ซอย 7
แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2379 3072-8 โทรสาร 0 2379 3963
Email address : chavalit@orientalgmt.com

——————————————————————————-

นายชุมพล เที่ยงธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ นายชุมพล เที่ยงธรรม
เกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2484
สถานที่ทำงาน บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด 79 ถนนประชาธิบไตย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
วุฒิการศึกษา

(ปริญญาตรี) เทียบเท่า บธ.บ. สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย wurzburg.(Germany)

(ปริญญาเอก) ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
   – รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และพัฒนากิจการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (CP ALL บมจ.)
   – กรรมการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
   – ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2531 – 2532)
   – ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ.2539)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
   – เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธันวาคม 2542
   – BUNDESVERDIENSTKREUZ 2007
ที่อยู่สถานที่ติดต่อ
บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด เลขที่ 79
แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2282 8947-9 โทรสาร 0 2282 7372
Email address : ctham@mozart.inet.co.th

——————————————————————————-

1000
นายวิชา  จุ้ยชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ นายวิชา  จุ้ยชุม
เกิดวันที่ 16 ตุลาคม 2501
ประวัติการศึกษา
วศบ.(อุตสาหการ) 2525 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 2541 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คอ.ด.กิตติมศักดิ์(เครื่องกล) 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

——————————————————————————-

นายธีระชัย  เชมนะสิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ นายธีระชัย  เชมนะสิริ
เกิดวันที่ 16 เมษายน 2489
ประวัติการศึกษา

วุฒิบัตรพัฒนาการบริหาร (MDP) จากศศินทร์/มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น USA. 2527

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก ASIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (AIM) 2516

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์การคลัง จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2512

HIGH SCHOOL DIPLOMA จาก WILLIAM HART HIGH SCHOOL สหรัฐอเมริกา 2506 (นักเรียนทุน AFS รุ่น 2)

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน THE PRINCE ROYAL’S COLLEGE เชียงใหม่ 2507

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 2504

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัทกริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทเอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทธราพร จำกัด บริษัทแมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด และกรรมการอิสระบริษัท ลีโอโกลบอลลอจิสติคส์ จำกัด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2552-ปัจจุบัน
วิทยากรผู้บรรยายหลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) สถาบัน IOD
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

นายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.จ.ม.) 2512 และผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2537-2538 และที่ปรึกษาสมาคมฯ ปี 2517-ปัจจุบัน

เลขาธิการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) 2528-2530

กรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 2533-2534

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2 สมัย (ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต – ประธานสาขา)

ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม 2537-2538

กรรมการอำนวยการสภาองค์การ เอเอฟเอส. สากล ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 สมัย รวม 6 ปี

กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคคล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 2551-2552

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544-2552

อนุกรรมการ (อกพ.วิสามัญ) เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. 2 สมัย
กรรมการรื้อปรับระบบการบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันท์ – อธิการบดี)
วิทยากรรับเชิญหลักสูตรธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ของสถาบันคลังสมองของชาติ
ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของทิพยประกันภัย/บ้านปู/ซิงเกอร์/ปตท.เคมิคอล/อิออนฯ/BLCP ระยอง/โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว/วิทยุการบิน/ช.การช่าง/การบินไทย/อสมท และ ฯลฯ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
ที่อยู่ติดต่อ
บ้านเลขที่ 15 สุขุมวิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร 02-6612002-3 โทรสาร 02-6612099 โทรศัพท์มือถือ 081-8595959
EMAIL : TCHEMNASIRI@GMAIL.COM

——————————————————————————-

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2491
ประวัติการศึกษา
B.S. in Technology Major: Air Conditioning and Refrigeration Technology , American
Technological University, USA.
Minor: Industrial Management M.Ed. in Management of Technical Education,
Southwest Texas State University, USA.
Ed.D. Human Resource Development, Oklahoma State University, USA.
ประวัติการทำงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคศึกษาประจำองค์การระหว่างประเทศ Columbo Plan Staff College for
Technician Education, in Singapore and Philippine(2528 – 2531)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2531 – 2535)
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสและผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2535 – 2537)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาศาสตราจารย์ ระดับ 10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2538 – 2541)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และศาสตราจารย์ ระดับ 10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อธิการบดี และศาสตราจารย์ ระดับ 10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2544 – 2550)
ที่ปรึกษาสภาสถาบัน และศาสตราจารย์ ระดับ 10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2550)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
   – อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 วาระ
   – ประธานบอร์ด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   – ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
   – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  5 ธันวาคม 2551
   – มหาวชิรมงกุฎ 5 ธันวาคม 2546
ที่อยู่สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 1518 ถนน พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ
เขต บางซื่อ จังหวัด กทม. 10800
โทรศัพท์ 0 2587 4340 , โทรสาร 0 2587 4350
Email address: teravuti@yahoo.com , vhd@kmitnb.ac.th

——————————————————————————-

รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์
เกิดวันที่ 26 กันยายน 2489
ประวัติการศึกษา
กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2512
M.S. (Soil Management) Oregon State University, U.S.A 2515
    – Ed.D (Soil Fertility and Soil Management) University of Florida,U.S.A. 2522
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการบริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 1/2
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 (พ.ศ.2545 – 2549)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต และประธานที่ปรึกษา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2544

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

    –

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 5 ธันวาคม 2550

    –
มหาวชิรมงกุฎ 5 ธันวาคม 2545

——————————————————————————-

นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2504
สถานที่ทำงาน –
ประวัติการศึกษา
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2523
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2534
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ประธาน บริษัท NS Passive Life
ประธานมูลนิธิเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2545 – 2543)
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จำกัด
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2548

——————————————————————————-

นางสาวพวงเพชร สารคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ นางสาวพวงเพชร สารคุณ
เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม 2490
สถานที่ทำงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (อดีต)
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.43)
ประวัติการทำงาน
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย (18 เม.ย. 2531 – 17 พ.ย. 2534)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์กฎหมายและการร้องทุกข์ (18 พ.ย. 2534 – 7 ม.ค. 2535)
ผู้อำนวยการกองยกร่างกฎหมาย (8 ม.ค. 2535 – 15 ธ.ค.2535)
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหาร 9) (16 ธ.ค. 2535 – 21 พ.ค.2535)
กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นิติกร 9 ชช.) (22 พ.ค.2538 – 3 ก.ค.2540)
กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นิติกร 10 ชช.) (4 ก.ค. 2540 – 25 ก.ค. 2543)
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหาร 10 บส.) (26 ก.ค. 2543 – ปัจจุบัน)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ที่ปรึกษาสำนักพระราชวังด้านกฏหมาย
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2550)
   –  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา
   –  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
   – ประธาน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฏหมาย
   –
   –
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
    – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก   5 ธันวาคม 2547
    – มหาวชิรมงกุฎ  5 ธันวาคม 2542
ที่อยู่สถานที่ติดต่อ
บ้านพักเลขที่ 379/3 ซ.เทพลีลา 7 ถ.รามคำแหง 39
แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2226 6202 , โทรสาร 0 2226 5197

——————————————————————————-

1002

ศ.สุดาศิริ  วศวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ ศ.สุดาสิริ  วศวงศ์
  เกิดวันที่ 23 ตุลาคม 2490
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ปริญญาโท) นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 9
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขา นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเซนจอห์น
คณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต
    – นิติกร กรมแรงงาน
    – ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
    –
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

——————————————————————————-

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2489
ประวัติการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 2513
M.F.A.(Painting) The American University, U.S.A.
Ed.D (Art Education) Illinois State University,U.S.A.
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว.)
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2548
มหาวชิรมงกุฎ 5 ธันวาคม 2543

——————————————————————————-

นางศรีวิชชา รักจำรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ นางศรีวิชชา รักจำรูญ
เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม 2490
ประวัติการศึกษา
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2512
M.A.(Economics) Syracuse University, U.S.A. พ.ศ. 2517
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ (ผู้ตรวจราชการ 10)
รองอธิการบดี (นักบริหาร 9) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ.2545)
รองอธิการบดี (นักบริหาร 9) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (พ.ศ.2545)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
มหาวชิรมงกุฎ 5 ธันวาคม 2549
ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2544

——————————————————————————-

1004

ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ปริญญาโท) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ปริญญาเอก) รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ปริญญาเอก) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร : การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(หลักสูตรพิเศษ) Cert. Information Technology Examination Administration,Syndicate Building Cambridge ประเทศอังกฤษ
    – (หลักสูตรพิเศษ) Cert. in Quantitative Methods of Social Research,ICPSR, The University of Michigan. 1991
ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน
ศาสตราจารย์ ระดับ 10 ประจำภาควิชาการบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    –
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อำนวยการที่ปรึกษาหลักสูตรนิเทศศษสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต
ผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูลและการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วสอ.) สกอ. 2547-2550
อ.ก.พ.ว. ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการพิจารณาหลักสูตรปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการกิจการองค์การอิสระ วุฒิสภา 2547-2549
    – คณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)
    – กรรมการสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย 2547-2549
    – Visiting professor,Chinese Cultural University, Taipei ROC., October 1983
    – Research scholar, University of Michigan (Ann Arbor), 1991
    – Research scholar, University of Tokyo (Hongo), 1999 – 2000
    – คณะกรรมการประจำสถาบันไทยคดีศึกษา
    – ที่ปรึกษาของหนังสือพิมพ์แนวหน้า
    – ผู้อำนวยการที่ปรึกษาของบริษัท Amex and Grey Advertising
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
ม.ป.ช. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2549
ม.ว.ม. มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2544

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>