กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

supattra

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
 Assoc. Prof. Supatra Kosaiyakanont
เกิดวันที่ 11 มีนาคม 2497
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหาร อธิการบดี
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2517
    –  (ปริญญาโท) สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2525
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

———————————————————-

ผศ.อำนาจ  เอี่ยมสำอางค์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อ ผศ.อำนาจ  เอี่ยมสำอางค์
เกิดวันที่ 17 มิถุนายน 2517
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหาร –
สถานที่ทำงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) คบ. เอก ภาษาไทย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2540
    – (ปริญญาโท) กศม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
    –
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
 ประธานหลักสูตรภาษาไทยประยุกต์
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร 4 สมัย
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
ประธานจัดตั้งสาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าสาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
 จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จช) 5 ธันวาคม 2546
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ตม) 5 ธันวาคม 2549
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม) 5 ธันวาคม 2551

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>