Return to สภามทร.พระนคร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

supattra

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
 Assoc. Prof. Supatra Kosaiyakanont
เกิดวันที่ 11 มีนาคม 2497
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหาร อธิการบดี
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2517
    –  (ปริญญาโท) สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2525
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

———————————————————-

ผศ.อำนาจ  เอี่ยมสำอางค์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อ ผศ.อำนาจ  เอี่ยมสำอางค์
เกิดวันที่ 17 มิถุนายน 2517
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหาร –
สถานที่ทำงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) คบ. เอก ภาษาไทย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2540
    – (ปริญญาโท) กศม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
    –
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ประะานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 –  ประธานหลักสูตรภาษาไทยประยุกต์
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร 4 สมัย
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
ประธานจัดตั้งสาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าสาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
 จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จช) 5 ธันวาคม 2546
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ตม) 5 ธันวาคม 2549
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม) 5 ธันวาคม 2551

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.