Return to สภามทร.พระนคร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

 

———————————————————-

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ชื่อ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
 Asst. Prof. Fuangfah Mekkriengkrai
 เกิดวันที่ 19 ตุลาคม 2497
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) (กศ.บ) การศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2522
(ปริญญาโท) (คศ.ม.) คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์์ พ.ศ. 2534
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. 2556
 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) พ.ศ. 2547

———————————————————-

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ชื่อ ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช
 Asst. Prof. Yutthapoom Suwannavej
 เกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2509
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปริญญาโท) การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนทับสะแกวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หัวหน้าแผนกวิจัย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
หัวหน้าแผนกวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) พ.ศ.2548
ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) พ.ศ.2545

———————————————–

 

ผศ_สหรัตน์-วงษ์ศรีษะ

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ชื่อ ผศ.สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ
 Asst. Prof. Saharat Wongsisa
เกิดวันที่ 13 มกราคม 2509
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
คอ.บ. เครื่องมือกล พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เทเวศร์
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2546 มทร.ธัญบุรี
   – วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
 วิศวกร
 ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 คณะทำงานด้านการประกันคุณภาพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

———————————————————-

ผศ.ดร. รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ชื่อ ผศ.ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์
วัน เดือน ปี เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหาร คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานที่ทำงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี)
(ปริญญาโท)
    – (ปริญญาโท)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
คณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
    –
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

watchara

ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชระ  โพธิสรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.วัชระ  โพธิสรณ์
วัน เดือน ปี เกิด 16 กุมภาพันธ์ 2503
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหาร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานที่ทำงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) (กศ.บ) (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม พ.ศ. 2525
(ปริญญาโท) (อ.ม.) (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529
    – (ปริญญาโท) (วท.ม.) (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2546
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 2 ก.พ 2558 – ปัจจุบัน
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ประธานโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2548 – 2549)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาระที่ 1 (2550 – 2553)
    – ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2552 – 2554)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
เหรียญจักรพรรดิมาลา

montri copy

ผอ.มนตรี  รัตนวิจิตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ชื่อ มนตรี  รัตนวิจิตร
 เกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2498
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตำแหน่งทางวิชาการ –
สถานที่ทำงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาโท) การศึกษามหาบัณฑิต พ.ศ. 2525 มศว.ประสานมิตร
(ปริญญาตรี) การศึกษาบัณฑิต พ.ศ. 2521 มศว.ประสานมิตร
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  – ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
  – ผู้อำนวยการกองวิชาการ
  – ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจการ
  –  ผู้อำนวยการวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
  –  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.