เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี1

ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อ นางศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
วัน เดือน ปีเกิด –
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร รองอธิการฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี) พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ปริญญาโท) ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการทำงาน
หัวหน้าแผนกการเงิน วิทยาเขตพระนครเหนือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ วิทยาเขตพระนครเหนือ
หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตพระนครเหนือ
ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพระนครเหนือ
 –  ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 0 2282 9009-15 ต่อ 6023 , โทรสาร 0 2282 9922
Email Address : –
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายอานันท์ โรจนตันติกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อ อนันท์ โรจนตันติกุล
อายุ – ปี
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร –
ตำแหน่งทางวิชาการ –
สถานที่ทำงาน กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี)
(ปริญญาโท)
ประวัติการทำงาน
นติกร ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานที่ติดต่อ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 0 2282 9009-15 ต่อ 6012 , โทรสาร 0 2281 99222
Email Address : trikun01@hotmail.com
นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล
ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อ นางสาวพระทิพย์ ไตรพิทยากุล
อายุ – ปี
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร –
ตำแหน่งทางวิชาการ –
สถานที่ทำงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
(ปริญญาตรี)
(ปริญญาโท)
ประวัติการทำงาน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานที่ติดต่อ
กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 0 2282 9009-15 ต่อ 6012 , โทรสาร 0 2281 99222
Email Address : trikun01@hotmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>