กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น.

วันที่ 25 มิถุนายน 2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น.

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เวลา 13.30 น.

วันที่ 23 เมษายน 2557

งานประชุมวันสภาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2557

DSC_0120

   ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรศ.ดร.วิโรจ         อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.  พระนคร จัดงานเสวนา “วันสภาพบผู้บริหาร มทร.พระนคร” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวน 54 คน ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 29 คน ผู้บริหารระดับสูง 12 คน ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 4 คน และคณบดีทั้ง 9 คณะ

Continue reading

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เวลา 13.30 น.

วันที่ 26 มีนาคม 2557

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่

DSC_6040

 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างชื่นมื่น..

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 เวลา 13.30 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบรางวัลของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2557

     

DSC_8104

   นายกสภามหาวิทยาลัยมอบรางวัลของขวัญปีใหม่ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนื่องในโอกาส ดีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2557 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย             ครั้งที่ 14/2556 ณ ห้องประชุมรพี

พัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยก็ได้ให้พรแก่กรรมการสภาทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมด้วย

Continue reading

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 เวลา 13.30 น.

วันที่ 29 มกราคม 2557