กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 เวลา 13.30 น.

วันที่ 29 มกราคม 2557