สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคนใหม่

10495320_690614681019113_4993185616300800317_o

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สำนักงานอธิการบดี

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น.

วันที่ 27 สิงหาคม 2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น.

วันที่ 14 สิงหาคม 2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 10.00 น.

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น.

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น.

วันที่ 25 มิถุนายน 2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น.

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เวลา 13.30 น.

วันที่ 23 เมษายน 2557

งานประชุมวันสภาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2557

DSC_0120

   ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรศ.ดร.วิโรจ         อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.  พระนคร จัดงานเสวนา “วันสภาพบผู้บริหาร มทร.พระนคร” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวน 54 คน ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 29 คน ผู้บริหารระดับสูง 12 คน ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 4 คน และคณบดีทั้ง 9 คณะ

Continue reading

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เวลา 13.30 น.

วันที่ 26 มีนาคม 2557