กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบรางวัลของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2557

     

DSC_8104

   นายกสภามหาวิทยาลัยมอบรางวัลของขวัญปีใหม่ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนื่องในโอกาส ดีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2557 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย             ครั้งที่ 14/2556 ณ ห้องประชุมรพี

พัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยก็ได้ให้พรแก่กรรมการสภาทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมด้วย

Continue reading

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 เวลา 13.30 น.

วันที่ 29 มกราคม 2557