Tag: นายกสภา

ขอแสดงความยินดีกับ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนใหม่

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาล …

Continue reading

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่

  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงควา …

Continue reading

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบรางวัลของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2557

         นายกสภามหาวิทยาลัยมอบรางวัลของขวัญปีใหม่ให้แก่ …

Continue reading

Continue reading