ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ
นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 
 
 

 

 

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ต่ออีก 1 สมัย)
 
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
 
66 ปี
 
วันที่ 23 ธันวาคม 2489
 
ประวัติการศึกษา
*
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*
LL.M. Columbia University, U.S.A.
*
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 9)
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
*
ราชบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตสถาน
*
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
   
ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต
*
ก่อนเกษียณอายุราชการ เมื่อปี 2550 ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 คณะนิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
*
ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
*
ประธานกรรมการพิจารณาขอเปิดดำเนินการหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขานิติศาสตร์
*
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
*
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
*
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น,
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลัยราชธานี, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา,
  วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
-
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2552
-
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 5 ธันวาคม 2552
   
   
   
   
 
 
   
   

 

 

 

 

 
     
     
     
     
     
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๒๒