ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ
นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 
 
 

 

 
นายคมสัน โอภาสสถาวร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ชื่อ นายคมสัน โอภาสสถาวร
 
อายุ 66 ปี
 
เกิดวันที่ 31 สิงหาคม 2487
 
ประวัติการศึกษา
-
ประธานกรรมการ บิรษัท ทอมสัน บราเดอร์ส จำกัด
-
ประธานคณะกรรมการการส่งเสริมกิจกรรมสมาคมการค้าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
-
ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
 
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
-
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2547 - 2549)
-
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์)
-
ประธานคณะทำงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (พ.ศ. 2551)
-
นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (พ.ศ. 2540 - 2542)
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
-
เหรียญทองดิเรกคุณากรณ์ 5 ธันวาคม 2552
-
เหรียญเงินดิเรกคุณากรณ์ 5 ธันวาคม 2545
   
 
 
 

 

 
นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ชื่อ นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
 
อายุ 59 ปี
 
เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2494
 
ประวัติการศึกษา
-
B.Sc. สาขาบริหารจัดการธุรกิจ 2516 University of California State at Long Beach, U.S.A.
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
-
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 สำนักงบประมาณ
 
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
-
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 8 สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น พ.ศ.2543
-
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 9 ส่วนกลาง (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พ.ศ. 2549
-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2551
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
-
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2550
-
เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธันวาคม 2541
 
 
 
 

 

 
นายชวลิต นิ่มละออ
อุปนายกสภามาหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคนปัจจุบัน
 
ชื่อ นายชวลิต นิ่มละออ
 
อายุ 55 ปี
 
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
 
สถานที่ทำงาน บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด
 
วุฒิการศึกษา
-
(ปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
(ปริญญาโท) พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-
(อื่น ๆ) Excutive Leadership Program From Nida-Wharton University
 
ประวัติการทำงาน
-
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-
กรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษา กรอ.พอ./สำนักนายกรัฐมนตรี
-
กรรมการปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของกรมการศึกษานอก
 
โรงเรียนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 389/2544
-
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
-
กรรมการก่อตั้ง ตามพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2534
 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2547
-
รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
-
กรรมการอำนวยการโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง อัญมณี และรองเท้า
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตำแหน่งหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
-
ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
-
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานคณะทำงาน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
 
พาณิชยกรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-
รองประธานมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย โดย ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์
 
เป็นประธานและคณะกรรมการจากภาครัฐ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ที่อยู่สถานที่ติดต่อ
บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด เลขที่ 5 กรุงเทพกรีฑา ซอย 7
แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2379 3072-8 โทรสาร 0 2379 3963
Email address : chavalit@orientalgmt.com
 
 
 

 

 
นายชุมพล เที่ยงธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ชื่อ นายชุมพล เที่ยงธรรม
 
อายุ 67 ปี
 
สถานที่ทำงาน บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด 79 ถนนประชาธิบไตย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 
วุฒิการศึกษา
-

(ปริญญาตรี) เทียบเท่า บธ.บ. สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย wurzburg.(Germany)

-
(ปริญญาเอก) ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ที่อยู่สถานที่ติดต่อ
บริษัท ไทยนครอินทิเม็กซ์ จำกัด เลขที่ 79
แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2282 8947-9 โทรสาร 0 2282 7372
Email address : ctham@mozart.inet.co.th
 
 

 

 
นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ชื่อ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
 
อายุ 60 ปี
 
เกิดวันที่ 4 กันยายน 2493
 
ประวัติการศึกษา
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 2547 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
นิติศาสตรบัณฑิต 2548 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
-
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
-
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด
-
ประธานมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
-
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา
 
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
-
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเด็กและเยาวชนกลาง กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2542 - 2545)
-
กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2546 - 2549)
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
-
จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2546
 
 
 

 

 
นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ชื่อ นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ
 
อายุ 58 ปี
 
ประวัติการศึกษา
-
B.S. in Technology Major: Air Conditioning and Refrigeration Technology , American
Technological University, USA.
-
Minor: Industrial Management M.Ed. in Management of Technical Education,
Southwest Texas State University, USA.
Ed.D. Human Resource Development, Oklahoma State University, USA.
 
ประวัติการทำงาน
-
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคศึกษาประจำองค์การระหว่างประเทศ Columbo Plan Staff College for
Technician Education, in Singapore and Philippine(2528 - 2531)
-
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2531 - 2535)
-
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสและผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2535 - 2537)
-
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาศาสตราจารย์ ระดับ 10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2538 - 2541)
-
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และศาสตราจารย์ ระดับ 10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-
อธิการบดี และศาสตราจารย์ ระดับ 10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2544 - 2550)
-
ที่ปรึกษาสภาสถาบัน และศาสตราจารย์ ระดับ 10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2550)
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตำแหน่งหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
-
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฟรั่งเศส(พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน)
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2548 - ปัจจุบัน)
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน)
 
ที่อยู่สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 1518 ถนน พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ
เขต บางซื่อ จังหวัด กทม. 10800
โทรศัพท์ 0 2587 4340 , โทรสาร 0 2587 4350
Email address: teravuti@yahoo.com , vhd@kmitnb.ac.th
   
 
 
 
 

 

 
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ชื่อ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
 
อายุ 61 ปี
 
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ
 
สถานที่ทำงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 
ประวัติการศึกษา
-
(ปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
(อื่นๆ) ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง" จาก
The Wharton Business School of the university of Pennsylvania, USA
 
 
ประวัติการทำงาน
-
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตำแหน่งหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
-
กรรมการสภาวิศวกร
-
กรรมการในคณะกรรมการผังเมือง
-
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสถาบันยานยนต์
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 
ที่อยู่สถานที่ติดต่อ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เลขที่ 186/1 หมู่ 1 ตำบล สำโรงใต้
อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2386 1056 , โทรสาร 0 2386 1437
Email address: Nchaithi@toyota.co.th
   
 
 
 
 

 

 
นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ชื่อ นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
 
อายุ 49 ปี
 
เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2504
 
สถานที่ทำงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 
ประวัติการศึกษา
-
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2523
-
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตำแหน่งหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
-
ผู้บริหารระดับสูง บริษัท กูริช จำกัด
-
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางจากปิโตรเลียม
-
กรรมการโครงการหน่วยเพาะบ่มวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
-
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2545 - 2543)
-
กรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2549 - 2552)
-
กรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2545 - 2551)
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
-
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2548
 
 
 
 

 

 
นางสาวพวงเพชร สารคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ชื่อ นางสาวพวงเพชร สารคุณ
 
อายุ 61 ปี
 
สถานที่ทำงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (อดีต)
 
ประวัติการศึกษา
-
(ปริญญาตรี) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประวัติการทำงาน
-
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย (18 เม.ย. 2531 - 17 พ.ย. 2534)
-
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์กฎหมายและการร้องทุกข์ (18 พ.ย. 2534 - 7 ม.ค. 2535)
-
ผู้อำนวยการกองยกร่างกฎหมาย (8 ม.ค. 2535 - 15 ธ.ค.2535)
-
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหาร 9) (16 ธ.ค. 2535 - 21 พ.ค.2535)
-
กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นิติกร 9 ชช.) (22 พ.ค.2538 - 3 ก.ค.2540)
-
กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นิติกร 10 ชช.) (4 ก.ค. 2540 - 25 ก.ค. 2543)
-
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหาร 10 บส.) (26 ก.ค. 2543 - ปัจจุบัน)
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตำแหน่งหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
-
กรรมการกฤษฎีกา
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการผังเมือง
-
กรรมการในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-
กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน)
-
กรรมการในคณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
-
ประธาน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ
-
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
-
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับอุทธรณ์และการร้องทุกข์
-
ผู้แทนเลขาธิการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
-
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
-
อนุกรรมาธิการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
พรรคการเมือง และว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการสรรหาวุฒิสภา
   
ที่อยู่สถานที่ติดต่อ
 
บ้านพักเลขที่ 379/3 ซ.เทพลีลา 7 ถ.รามคำแหง 39
 
แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพฯ 10310
 
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2226 6202 , โทรสาร 0 2226 5197
   
   
 
 

 

 
ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ชื่อ นายวัลลภ สุระกำพลธร
 
อายุ 53 ปี
 
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ระดับ 11
 
สถานที่ทำงาน ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ประวัติการศึกษา
-
(ปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-
(ปริญญาโท) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-
(ปริญญาเอก) Ph.D. สาขาวิชา Electronics University of Kent at Canterbury, England
 
ประวัติการทำงาน
-
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
นายกสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
 
 
ที่อยู่สถานที่ติดต่อ
บ้านพัก เลขที่ 1614/82 เคหะชุมชน ตำบลบางปูใหม่
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2326 4222, โทรสาร 0 2739 2398
Email address: kswanlop@kmitl.ac.th
   
 
 
 
 

 

 
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ชื่อ นายวิรุณ ตั้งเจริญ
 
อายุ 64 ปี
 
เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2489
 
ประวัติการศึกษา
-
การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 2513
-
M.F.A.(Painting) The American University, U.S.A.
-
Ed.D (Art Education) Illinois State University,U.S.A.
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตำแหน่งหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
-
คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
 
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
-
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (พ.ศ. 2549)
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
-
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2548
-
มหาวชิรมงกุฎ 5 ธันวาคม 2543
 
 
 
 

 

 
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ชื่อ นายวิโรจ อิ่มพิทักษ์
 
อายุ 64 ปี
 
เกิดวันที่ 26 กันยายน 2489
 
ประวัติการศึกษา
-
กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2512
-
M.S. (Soil Management) Oregon State University, U.S.A 2515
-
Ed.D (Soil Fertility and Soil Management) University of Florida,U.S.A. 2522
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
-
กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
-
กรรมการสภาวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า
-
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2545 - 2549)
-
ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (พ.ศ.2545 - 2548)
-
ประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง (พ.ศ.2546 - 2549)
   
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
-
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 5 ธันวาคม 2550
-
มหาวชิรมงกุฎ 5 ธันวาคม 2545
 
 
 
 

 

 
นางศรีวิชชา รักจำรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ชื่อ นางศรีวิชชา รักจำรูญ
 
อายุ 63 ปี
 
เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม 2490
 
ประวัติการศึกษา
-
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2512
-
M.A.(Economics) Syracuse University, U.S.A.
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
-
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
-
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2550)
-
รองอธิการบดี (นักบริหาร 9) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ.2545)
-
รองอธิการบดี (นักบริหาร 9) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (พ.ศ.2545)
   
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
-
มหาวชิรมงกุฎ 5 ธันวาคม 2549
-
ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2544
 
 
 
 
 

 

 
นายโอภาส เขียววิชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ชื่อ นายโอภาส เขียววิชัย
 
อายุ 58 ปี
 
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร ระดับ 10
 
สถานที่ทำงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 
ประวัติการศึกษา
-
(ปริญญาตรี) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
(ปริญญาโท) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติการทำงาน
-
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8 (30 พ.ค. 40) ผู้อำนวยการส่วนโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล
 
สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร
-
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 (3 ส.ค. 41) ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
 
สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
-
นิติกร 8 (2 ก.พ. 43) ผู้อำนวยการส่วนวินัยและนิติการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร สกอ.
-
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 9 (12 ก.พ. 44) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร สกอ.
-
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร (7 ก.พ. 46) สกอ.
-
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10 (7 ก.พ. 47) ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สกอ.
 
ที่อยู่สถานที่ติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท
อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2610 5315, โทรสาร 0 2610 5216
 
โทรศัพท์ (บ้าน) 0 2415 7265
Email address: opas@mua.go.th
   
 
 
 
 

 

   
   

 

 

 

 

 
     
     
     
     
     
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๑๑ - ๖๐๑๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๔๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๒๒