กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 14.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561