กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562