ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะ/สถาบัน/สำนัก ของผู้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสรรหา ต่อสภามหาวิทยาลัย