กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561