กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563