ไม่มีหมวดหมู่

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.00 น.

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558