กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเขมทัตต์ พลเดช

ร้อยตำรวจโท ดร.คงกริษ เล็กศรีนาค

ดร.จำรัส ปิติกุลสถิตย์

ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร

นางฉวีวรรณ สุคันธรัต

พลโท ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

นายสุพัฒน์ นาครัตน์

นางสุรางคณา วายุภาพ

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์

ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์