Return to สภามทร.พระนคร

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

 ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
 Name: Mr.Chaiyos  Hemarajata
 วันที่ 23 ธันวาคม 2489
ประวัติการศึกษา
*
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2512
*
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2515
*
LL.M. Columbia University, U.S.A. พ.ศ.2518
*
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 9)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
*
ราชบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตสถาน
*
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต
*
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองประเภทสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
(พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน)
*
ประธานผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) (พ.ศ. 2547 – 2551)
*
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2550)
*
ศาสตราจารย์ ระดับ 11 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2540)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2552
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 5 ธันวาคม 2552

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.