Return to ข้อบังคับ

ข้อบังคับมทร.พระนคร พ.ศ.2559

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (26 ก.พ. 59)
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (19 เม.ย. 59)
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙ (19 เม.ย. 59)
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (25 ก.ค. 59)
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (25 ก.ค. 59)
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ (20 ก.ย. 59)
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ (20 ก.ย. 59)
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ (20 ก.ย. 59)
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๕๙ (2 พ.ย. 59)
10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๙ (2 พ.ย. 59)
11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๙ (2 พ.ย. 59)
12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (2 พ.ย. 59)
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (2 พ.ย. 59)
14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ (2 พ.ย. 59)