กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563