ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2563
โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็น พิจารณาร่างงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประเมินสถานการณ์ การนำเงินรายได้ไปลงทุนฝากสถาบันการเงิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)