ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการนำเสนอแผนกลยุทธ์
การหารายได้ของคณะในสังกัด และพิจารณาการรายงานการศึกษาข้อมูลการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล โดยให้หน่วยงานนำเสนอแผนกลยุทธ์?การหารายได้ประกอบด้วยมุมมอง วิสัยทัศน์ทางการเงิน โดยวิเคราะห์ความสามารถการหารายได้ของคณะในปัจจุบัน ภารกิจหลัก ภารกิจรอง ปัญหาอุปสรรคที่ต้องการแก้ไข รวมถึงสถานการณ์
ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)