ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร