ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ
ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี
คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาระพิเศษ
“ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย พบปะสภามหาวิทยาลัยและผู้แทนคณาจารย์” พร้อมร่วมสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บริการทางวิชาการ พร้อมให้โอวาทและมอบนโยบายให้กับมหาวิทยาลัยเน้นผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์