ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามแผนกลยุทธ์การหารายได้
สรุปรายได้บริหารทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมร่วมกันพิจารณาความคิดเห็นด้านกลยุทธ์ในการลงทุนและหารายได้จาก
CEO/CFO ที่เป็นศิษย์เก่า การพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย และการพิจารณาเงินลงทุนนำฝากสถาบันการเงินระยะยาว
เพื่อการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)