ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนรนาถสุนทริการาม
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร
อาจารย์ บุคลากร ร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนา
เป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 429,655.83 บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์)