ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัย?เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภามหาวิทยาลัย?เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี? ศูนย์เทเวศร์