ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งกองนิติการ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.จุมพล สายสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งกองนิติการ ครั้งที่ 3/2563
โดยมี รศ.ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และ ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ กรรมการที่ปรึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
เพื่อร่วมพิจารณาปรับแก้รายละเอียดพันธกิจหลัก วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานภายในกองนิติการ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์
รวมถึงการพิจารณาสถานที่ตั้งของกองนิติการ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติงานของกองนิติการ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)