ประกาศสภามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะ/สถาบัน/สำนัก ของผู้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสรรหา ต่อสภามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัคร และรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เอาไว้ นั้น

                ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ผู้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก นำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะ/สถาบัน/สำนัก ต่อสภามหาวิทยาลัย คนละไม่เกิน 20 นาที และตอบคำถามจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน 10 นาที ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามวัน เวลา ดังนี้

วันพูธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น.

– สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

–  คณะบริหาร

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

– สถาบันวิจัยและพัฒนา

– สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

– คณะศิลปศาสตร์

ดาวน์โหลดดูเอกสารที่นี่ (เป็นไฟล์ pdf)