ทำเนียบกรรมการสภา มทร.พระนคร (ปัจจุบัน)

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ
ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเขมทัตต์ พลเดช

ร้อยตำรวจโท ดร.คงกริษ เล็กศรีนาค

ดร.จำรัส ปิติกุลสถิตย์

ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร

นางฉวีวรรณ สุคันธรัต

พลโท ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

นายสุพัฒน์ นาครัตน์

นางสุรางคณา วายุภาพ

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์

ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ดร.ปริญญา มากลิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์

ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท

ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข

อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี

อาจารย์ ดร.สุวรรณา  เข็มแดง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางจิตรลัดดา จาดเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย