อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานบริหารทั่วไป
1.สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
2.ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ
4.ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
5.บริหารจัดการงบประมาณประจำปี และควบคุมการจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
6.ดำเนินการจัดการประชุมของหน่วยงาน
7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมอบหมาย

งานสภามหาวิทยาลัย
1.สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
2.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อดำเนินการนำเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารเกี่ยวข้อง จัดเตรียมการประชุม ทำรายงานการประชุม รักษาเอกสารและโสตทัศนวัสดุ แจ้งมติการประชุมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
4.ประสานงานในการประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้กระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
5.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
7.ดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกประเภท
8.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัยและมหาลัยวิทยาลัยมอบหมาย

งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย
1.สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
2.สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประชุม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.จัดทำฐานข้อมูลของงานในกิจการสภามหาวิทยาลัย
4.เผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสภามหาวิทยาลัย
5.ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมอบหมาย