ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-665-3718
โทรสาร 02-665-3722
E-mail : council@rmutp.ac.th