กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนใหม่

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำสั่งดาวน์โหลด >>>> ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายกสภา มทร.พระนคร

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561