ประกาศสภามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Posted on

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) คลิกที่นี่

ประกาศสภามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Posted on

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) คลิกที่นี่

ประกาศสภามหาวิทยาลัย

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

Posted on

ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คลิกที่นี่ ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิกที่นี่ ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คลิกที่นี่ ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่ ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คลิกที่นี่ ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่

ประกาศสภามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะ/สถาบัน/สำนัก ของผู้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสรรหา ต่อสภามหาวิทยาลัย

Posted on

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัคร และรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เอาไว้ นั้น                 ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ผู้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก นำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะ/สถาบัน/สำนัก ต่อสภามหาวิทยาลัย คนละไม่เกิน 20 นาที และตอบคำถามจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน 10 นาที ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามวัน เวลา ดังนี้